Showing all 4 results

May chu Supermicro, server Supermicro cho xử lý đồ họa hỗ trợ nhiều GPU trên một hệ thống