SuperServer 4029GP-TVRT (máy chủ cho AI, hỗ trợ 8 card đồ họa GPU)

Key Features
  – Artificial Intelligence (máy chủ chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo)
– Big Data Analytics
– High-performance Computing
– Research Lab/National Lab
– Astrophysics, Business Intelligence